آموزش تافل

 

سرفصل آموزشی آزمون تافل
عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه
گرامر پایه ۳ مرور انواع مختلف زمان ها – جملات مجهول – مصدر کامل – جملات شرطی- جملات مرکب اسمی، وصفی/ قیدی – کوتاه سازی شبه جمله وابسته وصفی/قیدی – معکوس سازی ۹۰ دقیقه
ریدینگ ۴ معرفی و آموزش انواع سوالات ریدینگ و ارائه تکنیک های موثر جهت افزایش سرعت خوانش و درک متون از جمله

Skimming – Scanning – Intensive reading

۹۰ دقیقه
لیسنینگ ۴ معرفی و آموزش انواع سوالات لیسنینگ و ارائه تکنیکهای مرتبط از قبیل

Outlining – Notetaking – Summarizing – Paraphrasing

۹۰ دقیقه
اسپیکینگ ۶

معرفی و آموزش انواع سوالات اسپسکینگ  و ارائه تکنیک های مرتبط از قبیل

Mind  mapping-  Synthesizing – Outlining – Summarizing – Paraphrasing

۹۰ دقیقه
رایتینگ ۸ معرفی و آموزش انواع  Essay(Integrated and independent) و ارائه نکات طلایی مرتبط  و آموزش تکنیک های مرتبط از قبیل Synthesizing – Outlining – Mind mapping و کار بر روی نمونه های موفق در این زمینه ۹۰ دقیقه