آموزش و آزمون پی تی ای

 

سرفصل آموزشی برای اخذ نمرات ۶۵+ و ۷۹+ در آزمون PTE
عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه
Speaking ۲ معرفی و آموزش Describe image  و بررسی انواع نمودار ها ، جداول و تصاویر علمی و آکادمیک و بررسی نکات طلایی جهت اخذ نمرات مورد نظر ۶۰ دقیقه
Speaking ۱ معرفی و آموزش Re-tell lecture  و Answer short question و بررسی نکات لازم ۶۰ دقیقه
Speaking ۲ معرفی و آموزش Read aloud  و Repeat sentence و ارائه نکات طلایی جهت افزایش نمره آزمون ۶۰ دقیقه
Writing ۱ معرفی و آموزش Summarize written text و ارائه نکات گرامری لازم جهت افزایش نمره در این بخش از آزمون ۶۰ دقیقه
Writing ۱ معرفی و آموزش Write essay و بررسی مدل های مختلف  Essay  و ارائه نحوه صحیح نگارش Academic essay ۶۰ دقیقه
Reading ۱ معرفی  و آموزش Multiple-choice, Choose single answer  وchoose multiple answer  و Fill in the blanks و ارائه نکات لازم جهت افزایش نمره ۶۰ دقیقه
Reading ۱ معرفی ، آموزش و تحلیل  Re-order paragraphs  و ارائه نکات طلایی جهت پاسخگویی بهتر در این بخش از آزمون ۶۰ دقیقه
Listening ۱ معرفی و آموزش Summarize spoken text و ارائه نکات گرامری لازم جهت اخذ نمره مورد نظر ۶۰ دقیقه
Listening ۱ معرفی و آموزش Multiple-choice, Choose multiple answers و Choose single answer و Highlight correct summary  و select Missing word ۶۰ دقیقه
Listening ۱ معرفی و آموزش Fill in the blanks  و Highlight incorrect words  و Write from dictation و ارائه نکات لازم در این بخش از آزمون ۶۰ دقیقه