آموزش ای پی تی

 

سرفصل آموزشی برای آزمون EPT
عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه
گرامر پایه ۳ آموزش گرامر پایه زبان شامل انواع زمان ها، جملات مجهول، شرطی، کوتاه سازی، شبه جمله وصفی و قیدی و … ۹۰ دقیقه
ریدینگ ۲ آموزش تکنیک های درک سریع متون ۹۰ دقیقه

 

سرفصل آموزشی برای آزمون MSRT / MCHE
عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه
گرامر پایه ۳ آموزش گرامر پایه زبان شامل انواع زمان ها، جملات مجهول، شرطی، کوتاه سازی، شبه جمله وصفی و قیدی و … ۹۰ دقیقه
لیسنینگ ۲ آموزش تکنیک های نت برداری و ارتقا مهارت شنیداری ۹۰ دقیقه
ریدینگ ۲ آموزش تکنیک های درک سریع متون ۹۰ دقیقه

 

سرفصل آموزشی برای آزمون TOLIMO
عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه
گرامر پایه ۳ آموزش گرامر پایه زبان شامل انواع زمان ها، جملات مجهول، شرطی، کوتاه سازی، شبه جمله وصفی و قیدی و … ۹۰ دقیقه
لیسنینگ ۳ آموزش تکنیک های نت برداری و ارتقا مهارت شنیداری ۹۰ دقیقه
ریدینگ ۳ آموزش تکنیک های درک سریع متون ۹۰ دقیقه

 

سرفصل آموزشی برای آزمون MHLE
عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه
گرامر پایه ۳ آموزش گرامر پایه زبان شامل انواع زمان ها، جملات مجهول، شرطی، کوتاه سازی، شبه جمله وصفی و قیدی و … ۹۰ دقیقه
لیسنینگ ۳ آموزش تکنیک های نت برداری و ارتقا مهارت شنیداری ۹۰ دقیقه
ریدینگ ۳ آموزش تکنیک های درک سریع متون ۹۰ دقیقه